Login

Introducing
SHERMAN SYSTEM

Sherman System or Safety, Health, & Environment Risk Management System is a system developed to help safety and health practitioners in creating and analyzing reports related to risk management.

Subscribe now

Dasar Privasi

Privasi anda
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Maklumat-maklumat privasi anda tidak akan didedahkan kepada pihak lain.

Maklumat terkumpul
Maklumat-maklumat peribadi seperti email, nombor talifon dan maklumat-maklumat sensitif yang dikumpul tidak akan didedahkan kepada pihak lain. Maklumat ini hanya akan digunakan untuk kegunaan syarikat IntESH dan Sistem SHERMAN tanpa melibatkan pihak ketiga.

Pindaan Dasar
Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemaskini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain

Penafian
Kami tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh atau dipercayai sebagai sebabnya atau dikaitkan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas sistem digital yang disediakan di atau menerusi aplikasi SHERMAN.

Syarat-syarat ini akan menggantikan syarat-syarat terdahulu yang anda terima atau akses menerusi SmartTool atau SHERMAN. Penggunaan dan/atau akses anda kepada aplikasi SHERMAN seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan syarat-syarat ini.

Harap maklum dengan menarik balik persetujuan anda untuk pengumpulan penggunaan atau pendedahan data peribadi anda kami mungkin tidak dapat terus menyediakan perkhidmatan kami kepada anda dan anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang berpunca daripada atau berhubung dengan penamatan perkhidmatan sedemikian

Sementara kami berusaha untuk melindungi data peribadi anda tiada langkah keselamatan yang boleh menjamin bahawa data peribadi anda dan maklumat tidak akan tertakluk kepada gangguan penyalahgunaan atau penggodaman dan kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan penyalahgunaan atau pengubahsuaian yang timbul akibat daripada insiden tersebut.